GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

DIY การปรับแก้คอกีตาร์ No.4

มาต่อกันด้วยเรื่อง truss rod กันต่อนะครับ นายแบบ วันนี้ เป็น Fender Stratocaster ขาวคอขาว รูปงาม  วันนี้ fret12 เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้ง หลังจากใช้งานในการวัด intonation   ได้แล้ว ยังใช้ตรวจสอบอาการโก่งของคอกีตาร์ได้อีกด้วย ลงสึกษาจากใน clip กันดูนะครับ

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: